คณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566