คณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566