คณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566