คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ