คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ