กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY : PLC)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวภณิษา พรมโน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY : PLC) ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายวิวรรธน์ โพธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดการนิเทศ ติดตามฯ ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ ได้เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อร่วมแก้ปัญหา และได้ให้ข้อเสนอแนะในกลุ่ม PLC เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป