บุคลากรกลุ่มคุรุสภาจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวธันยรัศมิ์  สมบูรณ์พงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มคุรุสภาจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 094-879-4232

นายวงศกร  ตั้งทรงจิตร
เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 062-646-5359