บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางอารีย์  คงบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 098-259-9534

นางฐิตาพร  อินทรแพทย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-119-0988