บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

นางสาวภณิษา  พรมโน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ : 091-718-7545

นางปราณี  สระบัว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 092-959-7963

นางนพเก้า  ที่รัก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 094-516-9495

นางปาจรีย์  โอสถ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-176-1196

นางสาวสุกัญญา  ใจคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 084-345-6359