บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวทัศนนันท์  พรมจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์ : 061-654-6932

พ.จ.อ.สุชาติ  ปัญญพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 098-252-9353

นายพิทยา  ปะทิรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 061-3595494