บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นางสาววรรณวิมล  ภักดี
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

โทรศัพท์ : 081-889-5190

นางฉัตรอำพร  หาญประสพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-683-1658

นายปาริเยศ  เยาวสังข์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 096-898-9974