บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางวนิดา  ศิลปกิจโกศล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ : 082-959-5497

นายกำพล  ชาวกัณหา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 062-462-4958

นางสาวเพ็ญแข  เกตุบรรจง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 099-324-1997