บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางวนิดา  ศิลปกิจโกศล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ : 082-959-5497

นางสุขอารมณ์  เจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-608-5998

นางสาวกวิณภิชา  จบนุช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 095-441-4186

นายกำพล  ชาวกัณหา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 062-462-4958