ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Good Governance)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Good Governance)โดยประชาสัมพันธ์แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ทั้งนี้สามารถ กรอกแบบสอบถามความเชื่อมั่นฯ ผ่าน QR Code ได้ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566