ประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ (งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน