ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมใน การประเมิน ITA ของหน่วยงาน