ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex ให้กับครู/อาจารย์ ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex ให้กับครู/อาจารย์ ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ จากระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ