ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566