ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด และการจัดทำพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ ระหว่างปี 2566 – 2570