“ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566”