ประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566