ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีปกติรอบที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี