สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปี พ.ศ.2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปี พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปี พ.ศ.2565