สำนักงานศึกษาธิการขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม