สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566