สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรูปแบบ QR Code และ Link https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b

คำชี้แจง
1.เผยแพร่ QR Code ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT บนหน้าเว็บไซต์ ปิดประกาศหรือติดตั้งบริเวณหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตอบแบบวัดดังกล่าว
2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัด EIT ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
3.การเผยแพร่แบบวัด EIT มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ที่ Walk-in เข้ามารับบริหารหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน (ต้องเป็นบุคคลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ส่วนรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่หน่วยงานจัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ แล้วนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่อไป
4.การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือติดต่อกับภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด EIT จะเป็นการเข้าตอบด้วยตนเองโดยตรงทางระบบ ITAS และการเข้าตอบมีการปรับเป็นการใช้หมายเลขโทรศัพท์และยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการเข้าตอบของผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐและที่สำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผู้ตอบมายิ่งขึ้น
5.สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด QR Code และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.acc.moe.go.th หัวข้อ “การประเมิน ITA 2023”