สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566