สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาส่งแบบประวัติและเอกสารประกอบการสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 หรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตราไปรษณีย์ในวันที่ 7 กันยายน 2566
*********************************************************************