สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษา ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566