สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ