สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี การทดสอบสมรรถนะทางด้านวัดและประเมินผลการเรียนรู้และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และวันครู ประจำปี พ.ศ.2567