ขอประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ (งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง มกราคม พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567