เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีบุรี เพื่อร่วมปรึกษาหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล