เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้อง 403(ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานจามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยพิจารณา(ร่าง)แผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัด 2566-2570 และร่างแผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมนี้ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”โดยท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้