เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ เชาวน์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี