เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน