แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิรตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี