โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายไพศาล ที่รักศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี1เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี