โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และ นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ภายใต้ Education Symposium 2022 "มหกรรมการศึกษา 2565" ศธภ.9 รวมใจ พัฒนาการศึกษาไทยในภูมิภาค

รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล
นายพรรษา ไพรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

รางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
นางพูลศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

รางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
นางสาวขวัญหทัย อาดนารี ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก