สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยให้บุคลากรทุกคนมุ่งมันปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ทั้ง 5 ด้าน
1.ด้านความโปร่งใส
2.ด้านความพร้อมรับผิดชอบ
3.ด้านความปลอดภัยจากการทุจริต
4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน