บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางสาวนิศากร  แก้วกำเหนิด
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 061 645 5716

พ.จ.อ.หญิงอารีรัตน์  วงษ์วิโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086 516 3356

นางสาวปาริฉัตร  ไชยทรัพย์
นักวิชาการเงินและปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 080-635-9574

นางสาวทรัพย์ทวี  แก่นแก้ว
พนักงานจ้างปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 089 092 2042

นางสาวฐิติภา  กฤษณา
พนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 090 982 0143

นางสาวเจือจันทร์  กล่อมสุวรรณ
พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โทรศัพท์ : 095 493 9856

นายสุพจณ์  มะโนภัย
พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 096 139 3442

นายพิน  ไตรยงค์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 092 927 5586