บุคลากรกลุ่มอำนวยการ


นางสาวนิศากร  แก้วกำเหนิด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 082 784 7454


พ.จ.อ.หญิงอารีรัตน์  วงษ์วิโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086 516 3356


นางสาวนวนตอง  สุคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 061 559 2444


นายณัฐวุฒิ  โพธิ์สันเทียะ
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 093 508 1656


นางสาวฐิติภา  กฤษณา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 090 982 0143


นางสาวเจือจันทร์  กล่อมสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 095 493 9856


นายสมบัติ  ครั่งฝา
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 086 178 0342


นายชัด  ดีศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 087 988 3662