บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางสาวนิศากร  แก้วกำเหนิด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 061 645 5716

พ.จ.อ.หญิงอารีรัตน์  วงษ์วิโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086 516 3356

นางสาวปาริฉัตร  ไชยทรัพย์
นักวิชาการเงินและปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 080-635-9574

นางสาวทรัพย์ทวี  แก่นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 089 092 2042

นางสาวฐิติภา  กฤษณา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 090 982 0143

นางสาวเจือจันทร์  กล่อมสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 095 493 9856

นายสมบัติ  ครั่งฝา
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 086 178 0342

นายพิน  ไตรยงค์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 092 927 5586