บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสมจิตร  ธรรมวิชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 089 606 1218


นางสมัญญา  ชิตสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 089 931 0815


นางสุนิษา  เวียงคำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 081 180 1414


นางสาววรรณวิมล  แต้งัก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 095 825 5481

นางสาวเกษรทิพย์ ใจชนะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 065 536 6953


นางสาวธันยรัศมิ์  สมบูรณ์พงศ์
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
โทรศัพท์ : 061 424 5696


นายวงศกร  ตั้งทรงจิตร
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
โทรศัพท์ : 062 646 5359