บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางสายรุ้ง  พิลาแพง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 065 953 9628


นางรัชนก  พวงกนก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 065 651 4296


นางสาวอักษร  บุญช่วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 087 608 2908


นางสาวชนิดาภา  อินคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 092 015 3549